Om verktøykassenKartlegging Trening og fysisk aktivitet Pasientopplæring Evaluering

Styrke og utholdenhet Annen trening Trening ved forverrelser Overvekt Vedlikehold Hverdagsaktivitet O2

O2 - aktivitetsoksygen
Tekst: Ulla Pedersen, spesialist i hjerte&lungefysioterapi, MSc UiO, fagutvikler LHL-klinikkene Glittre

Det er ikke uvanlig at pasienter med langtkommen lungesykdom desaturerer under test/trening/fysisk aktivitet. Dette gir oftest raskt innsettende dyspnoe. Et tiltak for å behjelpe dette er å tilby aktivitetsoksygen. Det er ulik praksis både nasjonalt og internasjonalt om bruk av dette. Generelt har vi inntrykk av at det nasjonalt, er sjelden at man tilbyr oksygen i lungerehabilitering hos de som desaturerer. Fra evidensbasert medisin kan man heller ikke finne bastante anbefalinger, men American Thoracic Society (ATS) og European Respiratory Society (ERS) anbefaler at det individuelt bør vurderes bruk av aktivitetsoksygen (AMBOX) til pasienter som desaturerer under 88-90% i SpO2 under rehabilitering, for å optimalisere utbytte av treningen (1).

Det er vist at oksygen-tilskudd under aktivitet reduserer krav til ventilasjon, reduserer hyperinflasjon og dyspnoe, med en dose-respons sammenheng . Derimot er oksygentilskudd til ikke-hypoxemiske personer i hvile høyst kontroversielt.(2)

En metanalyse (Nonoyama 2007), viste at bruk av aktivitetsoksygen ga en økning i treningstid (cycle exercise endurance), og reduserte dyspnoe under test.

En studie har også vist at aktivitetsoksygen bedrer evnen til aktivitet, testet på seks minutters gangtest  (6MWT) og utholdenhet ved at det bedrer O2-transporten, og viser en bedre utnyttelse av oksygenet i store muskelgrupper. Man utsetter eller unngår tretthet i inspiratorisk muskulatur. Det gir bedre kapasitet av høyre ventrikkel og en lavere belastning på det ventilatoriske system. Dermed vil pasienten være mindre sårbar for opplevelse av dyspnoe og luftveisobstruksjon. Samtidig er det ikke vist at aktivitetsoksygen kan påvirke overlevelse (3).

Dette viser at tilnærming til anstrengelsesdesaturasjon er komplisert, og en bør også ta i betraktning at studier har ulike svar, som kan skyldes hvilken populasjon som er undersøkt, likeså hvilken test-protokoll som er anvendt, og hvilke andre komorbiditeter som kan påvirke pasientens prestasjon og opplevelse.  Derfor har en studie konkludert med tiltakene for personer med lungesykdom i altfor liten grad individualiseres, og at det er uegnet å anvende kun evidensbasert praksis ved slike kompliserte tilstander. Det kan være enkelte respondere i populasjonen som vil ha stort utbytte av oksygen, og disse komplekse tilstandene hos de alvorligste syke, bør utredes. (Sykehistorie, komorbiditeter, kroppssammensetning, forverrelser, lungevolum, redusert kapasitet/aktiviteter i dagliglivet (ADL), hypoxemiske ved aktivitet, hypercapniske) (4).

En artikkel belyser dette ved å påpeke at det er en sammenheng mellom desaturasjon under 6MWT og under ADL. Dette innebærer at de som desaturerer i løpet av ett minutt på 6MWT også vil desaturere raskt under dagligdagse gjøremål. Disse som desaturerer tidlig bør monitoreres bedre, også fordi de er mer utsatt for å få respirasjonssvikt (5).

En studie påpeker at temaet aktivitetsoksygen er basert på et tynt evidensbasert grunnlag. Det er gamle studier, med få deltakere, og generelt få studier. Dette har muligens forhindret mange i å få aktivitetsoksygen som kunne vært respondere. Tilbud om aktivitetsoksygen hos de som desaturerer viser akutt respons på bedring på arbeidskapasitet og oksygenkonsentrasjon, men om bruk av aktivitetsoksygen påvirker ADL er ikke klart, og etterlyses flere studier om temaet (6).  

Dette temaet har altså fortsatt store hull i den evidensbaserte tilnærmingen, men i klinikken vil det være viktig å undersøke ved hjelp av tester, alvorlighetsgraden av desaturasjon, og eventuelt plukke ut respondere som har subjektiv og objektiv nytte av aktivitetsoksygen. Det kan antas at aktivtetsoksygen hos disse vil kunne påvirke til et høyere aktivitetsnivå og øke gangdistanse/treningstid, ved å utsette desaturasjon, redusere dyspnoe og eventuelt utsette risikoen for å utvikle alvorlig respirasjonssvikt.

 

1.      Pulmonary Rehabilitation Exercise Prescription in COPD: Review: Statement from the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehab. Garvey et al- Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention 2016

2.      Pulmonary Rehabilitation: A review of the recent literature, Goldstein et al: Chest 2012:

3.      Ambulatory Home Oxygen:What is the evidence for Benefit, and who does it help?
Gerard J Criner: Respiratory Care. January 2013.

4.      Response to pulmonary rehabilitation:toward personalised programmes?
Ambrosino og Clini: ERJ 2015.

5.      Exercise-induced Oxygen Desaturation in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Garcia-Talavera: Arch Bronchoneumol 2015.

6.      Chronic Domiciliary Oxygen Therapy.Year SEPAR: Francisco Ortega Ruiz: Arch Bronchoneumol. 2014Verktøykasse for lungerehabilitering